Referenční cursor v PL SQL v ORACLE databázi

Sekce: Programování / Oracle   Datum: 24.11.2015, Autor:  MrK, ID: 5, přečteno 1881x

Jak vytvořit cursor dynamicky skládáním stringů?

Procedure Vyhledano(xID in varchar2, xNaze in varchar2) IS
 TYPE XCUR IS REF CURSOR;
 cpt XCUR;

 xSelectPrikaz varchar2(32000);
 xIDV varchar2(500);
 xNazev varchar2(500);


 begin
  htp.p('<html><body>');
  xSelectPrikaz:='SELECT id, naze from dbtable where id in (' || xID || ') and naze like ''%'|| xNaze || '%'''; 
   
 
  htp.p('SELECT: ' || xSelectPrikaz|| '<br><br>');
  htp.p('<table>');
  htp.p('<tr>');
  htp.p('<td>ID</td>');
  htp.p('<td>Název</td>');
  
  htp.p('</tr>');
  OPEN cpt FOR xSelectPrikaz;
  loop
   FETCH cpt INTO xIDPrip,xName,xDatR,xCSpis;
   exit when cpt%notfound;
  htp.p('<tr><td>'||xIDV || '</td><td>' || xNazev || '</td></tr>' );       
  end loop;
  CLOSE cpt;
  
  exception
    when others then
         HTP.PREOPEN;
         htp.p(DBMS_UTILITY.FORMAT_ERROR_STACK);
         htp.p(DBMS_UTILITY.FORMAT_ERROR_BACKTRACE);
         htp.preclose;
 end;

Do parametru xID pak může přijít např text "12,13,14,15"

Llze takto složit kompletní Select včetně názvů tabulek, funkcí aj.